บริษัท ยูแมค พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ระบบประปา Plumbing systems

ชื่องาน (JOB) : งานเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มน้ำประปา

ชื่อโครงการ (PROJECT) : บริษัท ยูแมค พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

สถานที่ (LOCATION) :  28 สุขุมวิท 33 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือง

                                         เขตวัฒนา กทม 10110

ผู้ว่าจ้าง (EMPLOYER) : บริษัท ยูแมค พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด