บริษัท พูนสุขสบาย จำกัด (พฤกษา 5)

ระบบปรับอากาศ Air Conditioning systems

ชื่องาน (JOB) : งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3

ชื่อโครงการ (PROJECT) : บริษัท พูนสุขสบาย จำกัด (พฤกษา 5)

สถานที่ (LOCATION) :  -

ผู้ว่าจ้าง (EMPLOYER) : บริษัท พูนสุขสบาย จำกัด