เกี่ยวกับเรา

 บริษัท ซีสเต็ม เซเว่น จำกัด

เริ่มก่อตั้ง : 25 ธันวาคม 2532

ทุนจดทะบียน : 10,000,000 บาท

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105532124280

ประเภทธุรกิจ : ออกแบบและรับเหมางานระบบอาคารสำนักงาน โรงงาน มูลค่าโครงการ ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป

บริการของเรา 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานระบบทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ซึ่งงานจากการรับเหมาโดยตรงและรับเหมาช่วงนั้นอาจจะมาจากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานและระบบที่ติดตั้งได้เป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่

-          ระบบไฟฟ้า (Electrical Systems)

-          ระบบสื่อสาร (Communication Systems)

-          ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Systems)

-          ระบบประปาและสุขาภิบาล (Plumbing and Sanitary Systems)

-          ระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ (Fire Protection and Fire Alarm Systems)